ໂຮງໝໍເມືອງຄຳ
Kham District Hospital

ເມືອງຄຳ
ແຂວງຊຽງຂວາງ
ສ.ປ.ປ.ລາວ

ວິທີຕິດຕໍ່ພວກເຮົາ:

Muang Kham
Xieng Khouang Province
Laos PDR

How to find us

ຄູ່ຮ່ວມມືສາກົນ
International Partnerships

ໂຄງການໂຮງໝໍຮ່ວມມື ສະວິສ໌-ລາວ
Swiss Laos Hospital Project

ປະເທດສະວິດເຊີແລນ Switzerland
www.swisslaos.ch
ອົງການບຮີຮ່ວມມືລາວ
Breizh-Lao

ປະເທດຝຮັ່ງ France
www.breizh-lao.org